» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
هپاتيت اسماعیل علیمحمدی 1394/07/09 دسته بندی : پزشک عمومی 0

هپاتيت

فرمت : پی دی اف

35 صفحه

از خانواده پیکورنا ویروسها و جنس هپاتو یروس است که قبلا تحت عنوان
آنتروویروس 72 طبق بند ي شده است . اما کنون بنام هپات یت عفون ی نام یده م ی شود . ای ن
آن مثبت RNA , ویروس کروي شکل است و تقارن 20 وجهی دارد. بدون پوشش است
است. توسط دهان و مدفوع انتقال م ی یابد. دوره کمون آن تقر یبا 1 ماهه است . بیمار ي
مزمن کبد ي ایجاد نمی کند و به ندرت کشنده است و ه یچ تشانه آنت ی ژن ی با د یگر
ویروسهاي کبد ي ندارد . انسان و م یمون م یزبانهاي طب یعی ا ین و یروس هستند . نوکلئوکسید
آن در برابر اتر و اس ید از سا یر پ یکورنا و یروسها مقاومتر است و بعلت هم ین مقاومت با ی د
در برخورد با ب یماران مبتلا احت یاط کرد. با استفاده از گیرنده ها ي سطح سلولها ي کبد ي
وارد سلول م ی شود . جزئی ات پاتوژن ی سیته برا ي ا ی ن و ی روس مشخص ن ی ست. از طر ی ق
دستگاه کوارش فرد را آلوده م ی کند . احنمالا در سلولها ي اوروفارنکس و اپ یتلی ال روده
تکثیر پ یدا می کند. اگرچه انترفرون باعث محدوده شدن ویروس می شود اما سیستم ایمنی
نیز در صدمه زدن به سلولها ي کبدي آلوده به ویروس و حذف آنها از بدن بی تاثیر نیست.
به دنبال ضا یعات سلولهل ی کبد ي یرقان ظاهر م ی شود . ای ن و ی روس از طر ی ق صفرا وارد
روده و مدفوع م ی شود و از 10 روز قبل از ظهور علا ی م و ایجلد آنت ی باد ي در مدفوع
وجود دارد و از طر یق مدفوع منتشر م ی شود . علایم بال ینی آن شامل خستگ ی , بی اشتها ي
, ضعف , تهوع , شکم درد , یرقان , ت یره شدن رنگ ادرار است و ا ی ن بیمار ي در
افراد بالغ شد ید تر از از کودک ان است . در کودکان اغلب بدون جلب توجه سپر ي م ی
شود و در اکثر موارد بهبود ي کامل حاصل م ی شود . حداکثر ش یوع ا ین ب یماري ب ین سن ین
بالا است . لذا مهمتر ین Igm تیتر A 30 تا 15 است. در اکثر بیماران مبتلا به هپاتی ت
است که به روش راد یوایمنوس ی و الی زا قابل اندازه گ ی ري Igm تست مرولوژ ي برسی
است و همچنین بررسی بیلی روبین هم جهت ارزیابی اختلال کبدي ارزشمند است. درمان
براي ا ین ب یماران وجود ندارد و تزر یق ا یمنوگلوبین براي افراد در تماس با بیمار توصیه می
شود که در دوره کمون باعث کاهش علا یم ب یماري م ی شود .

-


خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط